S L O V A N S K É

P R Í S L O V I A A P O R E K A D L Á

preložené do odbornej slovenčiny.

 

 

 1. Tichá voda brehy myje.

Chemická zlúčenina vodíka s kyslíkom, ktorá produkuje minimum decibelov, spôsobuje eróziu vrstiev horniny, uloženej pozdĺž jej trajektórie.

 

 1. Jablko nepadá ďaleko od stromu.

Vzdialenosť bodu A, čo je miesto, kde, priťahovaná gravitačnou silou, ukončí svoju dráhu plodnica, od bodu B, čo je miesto ležiace zvisle pod miestom započatia jej dráhy sa blíži k nule.

 

 1. Mnoho psov, zajacova smrť.

Existenčná prevaha šeliem z čeľade Canidae privodí exitus hlodavcovi z čeľade Leporidae.

 

 1. Dvakrát meraj a raz rež.

Viac než raz a menej ako trikrát urči veľkosť fyzikálnej alebo chemickej zlúčeniny a menej ako dvakrát ale aspoň raz použi spôsob obrábania, ktorým sa časti materiálu od seba oddeľujú.

 

 1. Kto inému jamu kope, sám do nej spadne.

Subjekt A, ktorý vyvíja úsilie na vytvorenie zvislého alebo sklonného diela ústiaceho na povrch geoidu a determinujúceho subjekt B, sám opíše dráhu v zmienenom diele ústiacu.

 

 1. Komu sa nelení, tomu sa zelení.

Kto odoláva pokušeniu nechať nespotrebovanú vlastnú energiu, býva obklopený chlorofilom.

 

 1. Jednooký je kráľom medzi slepými.

Čiastočná strata priestorového vnímania nie je bariérou suverenity v komunite osôb, ktoré sú touto stratou postihnuté viacej.

 

 1. Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom.

Číslo, ktorým môžeš vyjadriť svoju lingvistickú potenciu sa rovná číslo, ktorým znásobuješ svoje ego.

 

 1. Pod sviečkou býva tma.

Na miesto nachádzajúce sa v tesnej blízkosti zariadenia slúžiaceho k inštalácii svetelného zdroja dopadá minimálny počet svetelných lúčov z tohoto zdroja sa šíriacich.

 

 1. Malé ryby, tiež ryby.

Vodomilné stavovce nie sú ničím iným ako vodomilnými stavovcami.

 

 1. Studený máj, v stodole raj.

Ak sa hladina ortuti v mernej kapiláre pohybuje smerom ku stredu Zeme v mesiaci oslobodenia našej republiky sovietskou armádou, možno očakávať, že sa náš reštauračný podnik presídli do hospodárskej budovy slúžiacej na uskladnenie sena a šrotu.

 

 1. Tak dlho sa chodí s džbánom po vodu, kým sa ucho odtrhne.

Při nadmernom opakovaním pohybu dolných končatín v značnom časovom rozpätí za účelom naplnenia krivule s držiakom zlúčeninou vodíka s kyslíkom, dôjde v istom okamihu k uvoľneniu molekulárnych väzieb, spájajúcich túto krivuľu s oným držiakom, čím sa menovaný subjekt rozdelí na dva segmenty.

 

 1. Bez práce nie sú koláče.

Pokles produktivity práce na nulu sa prejaví totálnym nedostatkom kruhového pečiva, spôsobujúceho obezitu obyvateľstva.

 

 1. Ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva.

Náraz akustických vĺn, vyvolaných frekvenčným kmitaním v ľudskom hrdle sa odrazí od bariéry kompaktnej hmoty pracujúcej na báze fotosyntézy, pričom sila a kvalita spätnej vlny bude ekvivalentná pôvodnému impulzu.

 

 1. Čo ťa nepáli, nehas.

Kategorický imperatív nedovoľuje ľubovoľnému subjektu zlikvidovať zdroj infražiarenia, ktorý svojim behavioristickým systémom neatakuje tento subjekt, nakoľko toto žiarenie sa chová inertne k telesnej integrite dotyčného subjektu.

 

 1. Pečené holuby nelietajú do huby.

Inhabitanti columbaria preparovaný pomocou infračervených lúčov do stavu akceptabilného pre ľudský metabolizmus nevládu automatickou mobilitou pre orálne požitie.

 

 1. Vzduch, boží duch.

Gravitačne udržiavané zoskupenia telurických plynov sa javia duchovnou stránkou najvyššieho bodu pripočítateľnosti v súbore primitívne mytologických predstáv.

 

 1. Deväť remesiel, desiata bieda.

Druhá mocnina tretieho prvočíslapracovného systému determinuje prvé dvojčíslie dekadickej sústavy pauperizácie.

 

 1. Na svatého Řehoře, šelma sedlák, který neoře.

Pracovná morálka roľníka, ktorý dňa 12. Marca sústavne, plánovite a cieľavedome neobracia ornicu a nedodržuje tak pranostikou stanovenú agrotechnickú lehotu, pokladáme za tak hrubo nevyhovujúceho a poškodzujúceho záujem spoločnosti, že tohoto prirovnávame k mäsožravému predátorovi.

 

 1. Diera, nediera, furt sa natiera.

Priestorová diskontinuita hmotného telesa nedeterminuje časovú kontinuitu procesu nanášania koloritnej ochrannej vrstvy na jeho povrch.

 

 1. Potme je každá mačka čierna.

Spektrálna reflexia domestikovaných cicavcov z čeľade Felis konverguje s klesajúcim osvitom k nule.

 

 1. Skôr prejde ťava uchom ihly ako vojde boháč do kráľovstva nebeského.

Entrópia transféru nepárnokopytníkas chrbtovými zásobníkmi lipidov vodiacim otvorom kovového hrotu je všeobecne vyššia ako entrópia jedinca druhu Homo sapiens sapiens, ktorý sa vyznačuje štatisticky vyššou životnou úrovňou v porovnaní s priemerom množiny jedincov rovnakého druhu zdieľajúcich s ním identický časopriestor, z tohoto časopriestoru do iného, determinovaného suverenitou hypotetickej bytosti, čiastočne definovanej takzvaným náboženstvom.

 

 1. Na Hromnice musí škovránok vrznúť, aj keby mal zmrznúť.

Dňa 2. Februára vydáva drobný operenec z čeľade Alaudidae svoje typické akustické signály bez ohľadu na s tým spojené riziko letálneho poklesu jeho telesnej teploty.

 

 

 

 1. Komu nie je zhora dané, v apatieke nekúpi.

Blokovanie zvislého informačného kanálu nie je možné substituovať finančnou transakciou typu emptio venditio vo výdajni liekov.

 

 1. Ryba aj hosť na tretí deň smrdí.

Počnúc prekročením 48. hodiny po zahájení pobytu mimo obvyklý okruh svojho životného prostredia, produkujú jako vodomilní stavovce, tak aj humanoidný stavovce tekuté organické látky, ktoré sú čuchovým ústrojenstvom špecificky detekované a centrálnou nervovou sústavou hrubo negatívny hodnotené.

 

 1. Vyčkaj času ako hus klasu.

Prognózu optimálneho okamihu pre realizáciu svojej akcie uskutočni podľa modelového vzťahu domestikovaného vodného operenca Anser anser k plodom kultúrnych tráv.

 

 1. S poctivosťou najďalej zájdeš.

Striktné dodržiavania pravidiel občianskeho spolunažívania vedie k maximálnej dĺžke trajektórie pešieho transféru jedinca, ktorý sa tak správa.

 

 1. Kto klame, ten kradne.

Občan, zámerne poskytujúci nepravdivé informácie, súčasne, čo je axióma, neoprávnene prevádza do svojho vlastníctva majetok spoluobčanov, prípadne spoločnosti.

 

 1. Sýty hladnému neverí.

Proces informácií od jedinca s kalorickým deficitom k jedincovi s kalorickou potrebou už saturovanou je blokovaný.

 

 1. Kto do teba kameňom, ty do neho chlebom.

Po zistení zámerného transportučasti horniny od subjektu A k subjektu B, je tento povinný uskutočniť transport v opačnom smere, avšak s použitím žitného pečiva.

 

 1. Kto chce s vlkmi žiť, musí s vlkmi vyť.

Podmienkou koexistencie jedinca druhu Homo sapiens a spoločenstva druhu Canis lupus je zjednotenie akustickej signálnej sústavy podľa preferencií spoločenstva.

 

 

 

 1. Božie mlyny melú pomaly, ale isto.

V závode na spracovanie obilia, ktorý je riadený mytologickými bytosťami je nízka produktivita kompenzovaná totálnou spoľahlivosťou.

 

 1. Láska hory prenáša.

Kinetická energia eroticky motivovaného bilaterálneho, spravidla heterosexuálneho vzťahu, môže byť použitá k transféru vysokých geologických útvarov.

 

 1. Vojna nie je kojná.

Cieľavedomú výchovu mladého občana k ochrane vlasti nie je možné porovnávať s občiankou, zakladajúcou svoj zárobkový vyťah na svojej laktačnej schopnosti.

 

 1. Chytrost nejsou žádné čáry.

Schopnosť operatívne riešiť životné situácie k vlastnému prospechuna základ evyyšieho intelektu Hominis sapiensis sa nerovné dráham ľubovoľného tvaru, vedeným akýmkoľvek bodom priestoru.

 

 1. Mráz žihľavu nespáli.

Odolnosť rastliny opatrenej pŕhľavými chĺpkami voči poklesu teploty okolitého prostredia pod -273,14 °C je dokonalá.

 

 1. Lenivá huba, hotové nešťastie.

Čiatočná imobilita muskulatúry plynúca z pasivity príslušného cerebroorálneho nervového centra vedie k súhrnu nepriaznivých okolností, pre jedinca priamo fatálnych.

 

 1. Čo je šeptom, to je čertom.

Vebrálna komunikácia vedená s temne pritlmeným zafarbením a znížením úrovne decibelov na minimum počuteľnosti je v priamej korelácii s jednoduchým vyorávaním zemiakov.

 

 1. Mrtvý prd ví.

Informačná kapacita jedinca po sistácii srdcovej činnosti sa rovná plynovým splodinám jeho metabolizmu..

 

 1. Čo sa za mladi naučíš, na starobu, ako keby si našiel.

Na súbor motorických a mentálnych poznatkov, osvojených si jedincom a posteriori po narodení, si tento spomenie až tesne před smrťou.

 

 1. Kdo dlouho líhá, hovno míva.

Jedinec, v čase maximalizujúci svoju potenciálnu energiu rovnobežne s povrchom refernčného elipsoidu, môže paradoxne očakávať zvýšenie výkonnosti svojho metabolizmu.

 

 1. Kade vietor, tade plásť.

Trajektória textilnej pokrývky ľudskej telesnej schránky je jednojednoznačne determinovaná množinou chaotických pohybov v plynnom obale Zeme.

 

 1. Babka k babce, budú kapce.

Zvýšenie produktivity práce v obuvníckom priemysle je možné dosiahnuť prostredníctvom voľného združovania sa občanov ženského pohlavia v postproduktívnom veku.

 

 1. Kto chce kam, pomôžme mu tam.

Skupina jedincov je oprávnená uskutočniť transfér tretej osoby v požadovanom smere.

 

 1. Ako si ustelieš, tak budeš spať.

Kvalita procesu regenerácie rezultuje zo súhrnu podmienok a faktorov, ovplyvniteľných súborom prípravných opatrení subjektu.

 

 1. Pomaly ďalej zájdeš.

Minimalizácia zrýchlenia subjektu je priamoúmerná maximalizácii dĺžky ním opísanej trajektórie.

 

 1. Kto chce psa biť, palicu si nájde.

Subjekt disponujúci myšlienkou priameho fyzického násilia a agresie voči predstaviteľom čeľade Canidae, obyčajne nemá problémy s vyhľadávaním organického paliva.

 

 1. Lepší vrabec v hrsti, ako holub na streche.

Vzhľadom k osobnému prospechu subjektu je všeobecne preferovaný Passer, fixovaný manipulačnými prostriedkami hornej končatiny, pred jedincom druhu Columbae, ktorý sa nachádza na najvyššom bodu pôdorysu ľudského obydlia.

 

 

 

 

 

 1. Po boji je každý generál.

Administratívne postupy upravujúce hierarchický rast osoby v organizačnej štruktúre armádneho celku umožňujú komukoľvek po ukončení organizovanej činnosti jednotiek a útvarov ozbrojených síl koordinovaných v cieli, čase a priestore, zaujať v tejto hierarchii pozíciu najvyššiu.

 

 1. Vtáka poznáš po perí a človeka po reči.

Identifikačným znakom operencov sú prostriedky ochranného sfarbenia, zatiaľ čo u jedincov druhu Homo sapiens prebieha indetifikácia prostredníctvom analýzy akustického prejavu.

 

 1. Nie je všetko zlato, čo sa blyští.

Pravdepodobnosť platnosti implikácie, že možnosť pozorovania odrazov svetla na povrchu hmoty determinuje hodnotu 79 pre jej atómové číslo, je menšia jako 1.

 

 1. Vrana k vrane sadá.

Príslušníci podrodu Corone koordinujú svoje pristávacie manévre podľa lokácie príslušníkov toho istého podrodu tak, aby vytvárali bezprostredne po dosadnutí s týmito dvojice.

 

 1. Neplač nad rozliatym mliekom.

Súbor psychogénne podmienených fyziologických reakcií sprevádzajúcich subjektom nepriaznivo prežívané emocionálne stavy jako reakcia spôsobená narušením pôvodnej integrity produktu tvoreného mliečnou žľazou cicavcov v období laktácie sa javí naprosto negatívnou.

 

 1. Práce kvapná, málo platná.

Limita ekonomického ohodnotenia veličiny vyjadrujúcej dráhový účinok sily, ak čas konverguje k nule, je nula.

 

 1. Darovanému koňovi na zuby nepozeraj.

Subjekt, bezodplatne nadobudnuvší nepárnokopytníka z čeľade Equidae, je viazaný podmienkou zamedzenia akejkoľvek dentálnej prehliadky tohoto jedinca.

 

 

 

 

 

 1. Každá minca má dve strany.

Podmienka existencie averznej a reverznej roviny kovového telesa určitého tvaru, ktorého váhu a obsah drahého kovu ručí štát alebo vydavateľ, si vyžaduje jeho determináciu vo fyzikálnom priestore s minimálnym počtom troch dimenzií.

 

 1. Kto mlčí, ten svedčí.

Osoba v súdnom konaní, rozdielna od iných účastníkov, vyzvaná orgánmi vedúcimi toto konanie, aby vypovedala o skutočnostiach, ktoré vnímala svojimi zmyslami, potvrdzuje svoju výpoveď blokovaním akustického prejavu.

 

 1. Zíde z očí, zíde z mysle.

Odstránenie možnosti vizuálneho kontaktu má za priamy následok anihiláciu energie idey v priestore jej vnímania relevantným subjektom, resp. jej transfér do priestoru iného.

 

 1. Šaty robia človeka.

Pokrývka hmotnej formy suverénneho subjektu, bez ohľadu na použitý materiál, štýl alebo účel, determinuje jeho príslušnosť do rodu Homo sapiens.

 

 1. Pes, ktorý breše nehryzie.

Akustické prejavy agresívnej nálady jedinca z čeľade Canidae nie sú v priamej korelácii s použitím dentálnych súčastí jeho ústnej dutiny.

 

61.